Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Chaotic Congress Cinema Mannheim

339 Byte entfernt, 20:48, 4. Apr. 2013
/* Upcoming */
!Sprache
|-
| [http://events.ccc.de/congress/2012/Fahrplan/events/5385.en.html Not my department]
| Jacob Appelbaum
| Not my department
| 01H00M00S
| English
|-
| [http://events.ccc.de/congress/2012/Fahrplan/events/5270.en.html Hanussen's mindreading]
| markuskompa
| Hanussen's mindreading- Experiments of the historical psychic
| 01H00M00S
| German
|}
334
Bearbeitungen